Siesta Key - Season 3, Episode 8 - So You're the Ex-Wife?

How would you rate this episode?

Siesta Key